Kaamos ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Artiklan alumniyhdistys Kaamos ry ja sen kotipaikka on Rovaniemi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Lapin yliopistossa tai sitä edeltäneessä Lapin korkeakoulussa oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden välillä sekä edistää yhteistyötä ammatissa toimivien oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden ja oikeustieteen ylioppilaiden kesken. Sen lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on tukea opiskelua, opetusta ja tutkimusta Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa sekä edistää tutkinnon suorittaneiden sijoittumista työelämään.Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tapaamisia, esitelmä-, juhla- tai muita vastaavia tilaisuuksia ja jäseniltoja. Yhdistys voi myöntää avustuksia ja apurahoja (ei kuitenkaan jäsenilleen), järjestää matkoja ja tutustumistilaisuuksia jäsenilleen sekä harjoittaa muilla vastaavilla tavoilla tavoitteidensa mukaista toimintaa.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka on suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon Lapin yliopistossa tai sitä edeltäneessä Lapin korkeakoulussa, ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voivat liittyä yksityiset henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa ja jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksua. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kahdesta neljään (2-4) muuta jäsentä. Jäsenten lukumäärän päättää yhdistyksen vuosikokous. Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry:n nimeämillä edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänivaltaa sekä yhdistyksen hallituksen kokouksissa että vuosikokouksessa.Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta muut tarvittavat toimihenkilöt ja päättää heidän nimikkeistään. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös puhelin- tai sähköpostikokouksena, mikäli kaikki jäsenet sen hyväksyvät.Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Kokous voidaan pitää muuallakin kuin yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Kokouspaikkakunnasta päättää hallitus.Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry:n jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole muuta määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry:n ilmoitustaululla ja kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu voidaan julkaista myös Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry:n www-sivuilla.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Kokouksen avaus
2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.Hyväksytään esityslista
5.Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavaksi toimintavuodeksi
8.Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
9.Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet
10.Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
11.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry:lle tai käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.